Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 

van Dankers Special Case Products  BV (D.S.C.P.) gevestigd te 5061 KG Oisterwijk aan de Belgiëstraat 3 waarin geregeld is binnen het kader van de bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten. Gedeponeerd bij de KvK.

ARTIKEL 1 GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en te verrichten diensten van D.S.C.P. (de opdrachtnemer) gedaan of ongedaan met derden (de opdrachtgever), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

2.  Eventueel ander toepasselijke algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, blijven onverlet voor zover deze niet strijdig zijn met deze voorwaarden. In geval andere algemene voorwaarden in strijd zijn met het bepaalde in deze voorwaarden, is hetgeen in deze voorwaarden bepaald is, verbindend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 2 OFFERTES EN AANBIEDINGEN

1.  Alle offertes en aanbiedingen als ook gegevens in advertenties en drukwerk verstrekt door de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

2.  De opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn of fabriek, tenzij anders vermeld.

3.  Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.

4.  Door opdrachtnemer bij offertes en/of aanbiedingen verstrekte gegevens en/of computerprogramma’s blijven/zijn eigendom en zullen door opdrachtgever zonder toestemming van opdrachtnemer niet aan derden ter beschikking mogen worden gesteld dan wel gekopieerd.

5.  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn in de aanbiedingen en offertes geen dienstverlening inbegrepen, waaronder werkzaamheden i.v.m. montage of installatie.

6.  Een aanbod geldt slechts gedurende 30 dagen nadat het aanbod aan de opdrachtgever kenbaar is gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn zal de opdrachtnemer niet meer gehouden zijn het aanbod te handhaven.

7.  De opdrachtnemer heeft het recht een opdracht te weigeren, zonder dat hij hiertoe een reden behoeft aan te geven.

8.  De offerte of opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, indien door omstandigheden waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht geen offerte of opdrachtbevestiging is verzonden of verzonden is kunnen worden, wordt de factuur tevens beschouwd als opdrachtbevestiging.

ARTIKEL3 OVEREENKOMSTEN

1.  Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke opdrachtbevestiging, in welke vorm dan ook, door acceptatie van een aanbod op generlei wijze dan wel door uitvoering geven aan de opdracht door de opdrachtnemer

2.  Indien de overeenkomsten en aanvullingen daarvan schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd, is de opdrachtnemer aan deze gebonden voor zover en op de wijze als door hem bevestigd.

3.  Overeenkomsten en wijzigingen of aanvullingen hierop door personeel van de opdrachtnemer of door tussenpersonen die handelen in diens opdracht, zijn slechts dan bindend indien een en ander door de opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.

4.  Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen, mits dit tijdig en schriftelijk geschiedt. Deze wijzigingen zullen door opdrachtgever schriftelijk bevestigd worden. Telefonisch doorgegeven wijzigingen zijn voor risico van opdrachtgever.

5.  Eventuele meer- of minderkosten welke ontstaan door in het vorige lid vernoemde wijzigingen zullen verrekend worden met inachtneming van de op dat moment geldende prijzen.

ARTIKEL 4 LEVERINGEN

1.  Levering geschiedt af magazijn of fabriek ter keuze van de opdrachtnemer.

2.  Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en zijn voor de opdrachtnemer niet bindend, doch zullen niet excessief zijn en afhankelijk zijn van het feit of opdrachtnemer zijn werkzaamheden normalerwijze kan blijven verrichten en benodigde materialen hem tijdig  ter beschikking worden gesteld.

3.  Opdrachtnemer is verplicht bij overschrijding van de levertijd zo snel mogelijk aan zijn verplichtingen te voldoen, tenzij er sprake is van overmacht.

4.  Goederen die na het verstrijken van de levertijd niet afgenomen zijn, blijven ter beschikking van de opdrachtgever en worden voor zijn rekening en risico opgeslagen.

5.  De opdrachtgever is verplicht geleverde goederen bij aflevering te controleren op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen. Tekortkomingen en beschadigingen dient de opdrachtgever te laten vermelden op de afleveringsbon.

ARTIKEL 5 EIGENDOM

1.  Alle geleverde goederen blijven met uitzondering van ieder ander ,eigendom van de opdrachtnemer en voor rekening en risico van de opdrachtgever tot het moment waarop alle vorderingen die de opdrachtnemer heeft of verkrijgt op de opdrachtgever volledig betaald zijn.

2.  Indien de opdrachtgever in gebreke blijft enige verplichting uit de overeenkomst, uit deze voorwaarden of uit andere hoofde na te komen, is de opdrachtnemer gerechtigd, zonder ingebrekestelling de goederen terug te nemen.

3.  De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten  doen gelden op goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van de opdrachtnemer rust.

4.  Tot zekerheid van een correcte betaling van alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, verkrijgt de opdrachtnemer daarenboven door het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtgever een eigendomsrecht tot zekerheid op alle goederen die de opdrachtnemer geleverd heeft en die zich nog bij de opdrachtgever bevinden.

ARTIKEL 6 DEELLEVERINGEN

1.  Indien de overeenkomst betrekking heeft op meerdere goederen, kan de levering voor het geheel of in gedeelten plaatsvinden. In voornoemd geval is opdrachtnemer gerechtigd de deellevering te factureren waarbij de betalingscondities van toepassing zijn als vernoemd in artikel 7.

ARTIKEL 7 BETALINGSCONDITIES

1.  Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, zal betaling bij levering dienen te geschieden,  onder aftrek van een eventueel betaald voorschot of aanbetaling. Indien opdrachtnemer een factuur verzendt dient binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan.

2.  De opdrachtgever is in gebreke, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is, indien hij niet of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting of enig andere verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst met de opdrachtnemer, deze algemene voorwaarden of de wet.

3.  Betaling zal steeds geschieden ter voldoening van de oudste openstaande factuur.

4.  De vordering tot gedeeltelijk of gehele betaling van de overeengekomen prijs is onmiddellijk  opeisbaar bij niet of niet tijdige betaling van de overeengekomen termijn, indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, indien enig beslag op goederen en/of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd en indien deze overlijdt of in liquidatie treedt.

5.  Indien betaling van een factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na dagtekening van die factuur, is de opdrachtnemer gerechtigd na verstrijken van voornoemde termijn aan de opdrachtgever, met terugwerkende kracht tot de factuurdatum , een vertragingsrente ad 1% per maand te berekenen, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt berekend.

6.  De opdrachtgever is buiten de hoofdsom en de vertragingsrente verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten door zijn niet of niet tijdige betaling veroorzaakt. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 50,- vermeerderd met verschuldigde BTW. De buitengerechtelijke  kosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever op generlei wijze in gebreke is gesteld.

7.  Opdrachtgever zal, behoudens tegenbewijs, de boekingen van opdrachtnemer als juist dienen te erkennen.

8.  Blijft opdrachtgever in gebreke met betaling, is de opdrachtnemer gerechtigd verdere werkzaamheden te annuleren.

9.  Opdrachtgever is, op eerste verzoek van opdrachtnemer, verplicht voldoende zekerheid te stellen voor voldoening van de vordering. Blijft hij hiermee in gebreke, is de opdrachtnemer gerechtigd verdere werkzaamheden te annuleren totdat voldoende zekerheid is gesteld.

 

ARTIKEL 8 ONTBINDEN EN ANNULEREN

1.  De opdrachtgever is slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat.

2.  Annulering door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien de opdrachtnemer daarin toestemt. Indien de opdrachtnemer in annulering toestemt heeft deze het recht, ten gevolge van winstderving, 10% van de hoofdsom in rekening te brengen. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden de door de opdrachtnemer reeds gemaakte kosten, die verband houden met de opdracht te vergoeden. De opdrachtgever kan in geval van annulering geen aanspraak maken op hetgeen door de opdrachtnemer reeds is gepresteerd.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

1.  De opdrachtnemer is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, welke ook, ontstaan door gebreken aan geleverde goederen, tenzij deze schade hem toegerekend kan worden op grond van een wettelijke bepaling.

2.  De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn personeel of door hem ingeschakelde hulppersonen tenzij de schade veroorzaakt is door grove schuld of grove nalatigheid van personen voor wiens handelen  de opdrachtnemer aansprakelijk is.

3.  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de prijs waar de goederen voor geleverd zijn of de werkzaamheden zijn verricht met een maximum van €. 500.000,- per schadegeval.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

1.  De opdrachtnemer heeft het recht, hiertoe gedwongen door overmacht, de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden te zijn tot enigerlei vorm van schadeloosstelling.

2.  Onder overmacht zal worden verstaan alle oorzaken welke buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer vallen, waaronder oorlogsdreiging, natuurrampen, weersinvloeden, stakingen in het eigen bedrijf of een toeleveringsbedrijf niet tijdige of verkeerde leveringen van toeleveranciers etc.

3.  Indien de overmacht situatie slechts van tijdelijke aard is, heeft de opdrachtnemer mede het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het tijdstip waarop de overmacht situatie is geëindigd.

4.  Opdrachtnemer is gerechtigd, indien hij reeds geprotesteerd heeft voor de overmacht situatie intrad, de reeds verrichte werkzaamheden en/of geleverde goederen te factureren.

ARTIKEL 11 VERVOER

1.  Tenzij anders is overeengekomen wordt af fabriek c.q. magazijn geleverd.

2.  Vervoer van goederen geschiedt voor risico van opdrachtgever, tenzij levering franco inclusief verzekering is overeengekomen.

ARTIKEL 12 VRIJWARING

1.  Opdrachtgever dient opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid welke op laatstgenoemde jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot door opdrachtnemer geleverde goederen en verrichte werkzaamheden.

2.  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tevens tegen aanspraken van derden m.b.t. het inbreuk maken op enig recht waaronder auteurs- en /of octrooirecht, welke ontstaan door het ter beschikking stellen aan opdrachtnemer van tekeningen en/of  computerprogramma’s.

ARTIKEL 13 GARANTIE

1.  Opdrachtnemer garandeert dat geleverde goederen en verrichte werkzaamheden voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid met inachtneming van de daarvoor voorschriften.

2.  Opdrachtnemer heeft het recht bij gebleken gebreken aan geleverde goederen, te zijner keuze de onderdelen kosteloos te herstellen of door andere te vervangen.

3.  In geval van ondeugdelijke montage of installatie, zullen de ontstane gebreken door opdrachtnemer worden verholpen.

4.  Indien bij geleverde goederen of installaties door opdrachtnemer toegezegde eigenschappen ontbreken, zal opdrachtnemer zodanige aanpassingen verrichten dat de toegezegde eigenschappen niet langer ontbreken.

5.  De garantieverplichting van opdrachtnemer vervalt bij onoordeelkundig gebruik van de goederen en/of installaties, het niet in acht nemen van de gebruiksvoorschriften, het niet overeenkomstig de bestemming gebruiken, het laten verrichten van reparaties door een derde zonder toestemming van opdrachtnemer, het aanbrengen van veranderingen of het verwijderen van nummers of plombes. Duur van de garantie staat steeds uitdrukkelijk vermeld op de factuur.

6.  Indien opdrachtnemer niet de werkelijke vervaardiger  is van de geleverde goederen , zal deze niet gehouden zijn een verdergaande garantie te verstrekken dan door de werkelijke vervaardiger van deze goederen wordt afgegeven.

7.  Indien inspecties en/of werkzaamheden dienen te worden verricht naar aanleiding van een reclame door opdrachtgever, zijn de kosten voor laatst genoemde indien blijkt dat er geen gebrek kleeft aan de geleverde goederen.

8.  Herstel of vervanging vindt slechts plaats binnen Nederland. Garantie m.b.t. goederen die zich in het buitenland bevinden, beperkt zich tot de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag, dat deze uitvoering in Nederland zou hebben belopen.

ARTIKEL 14 KLACHTEN

1.  Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 8 dagen na levering van de goederen. De opdrachtgever wordt geacht na verstrijken van deze termijn de levering akkoord te hebben bevonden.

2.  De opdrachtgever zal in geen geval aanspraak tegen de opdrachtnemer kunnen doen gelden nadat de opdrachtgever een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen , be- of verwerkt heeft of aan derden doorgeleverd heeft.

3.  Het in behandeling nemen van reclames laat onverlet de betalingsverplichting van opdrachtgever.

ARTIKEL 15 BEPROEVING

1.  Beproeving van de goederen vindt in het algemeen in de fabriek plaats volgens de gebruikelijke standaardprocedures.

2.  Beproeving van verrichte werkzaamheden geschiedt ter plaatse waar deze zijn uitgevoerd.

3.  Opdrachtgever is slechts gerechtigd bijzondere beproevingen dan wel beproevingen elders te eisen indien zulks uitdrukkelijk werd overeengekomen. Indien opdrachtgever hierbij aanwezig wenst te zijn, dient hij dit tijdig kenbaar te maken.

4.  In de daarvoor in aanmerking komende gevallen wordt een beproevingsrapport opgemaakt. Indien de conclusie van het rapport leidt tot afkeuring, dient opdrachtnemer in de gelegenheid te worden gesteld de goederen binnen een redelijke termijn, na herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, opnieuw ter beproeving aan te bieden.

5.  Extra kosten welke ontstaan door bijzondere beproevingen, beproevingen elders of niet aan opdrachtnemer toe te rekenen vertragingen zijn voor rekening van opdrachtgever en zullen hem in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 16 PRIJSWIJZIGINGEN

1.  Stijgingen van prijzen van materialen of halffabricaten, die voor uitvoering van de opdracht nodig zijn en veranderingen van door lichamen met overheidsgezag opgelegde lasten, en belastingen kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

2.  Opdrachtgever heeft het recht bij een prijsverhoging voor de levering van de materialen of halffabricaten binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst doch voor de levering van de goederen, deze te ontbinden.

ARTIKEL 17 ADVIEZEN EN GEGEVENS OMTRENT DE GOEDEREN

1.  Adviezen en gegevens worden geheel vrijblijvend naar beste kennis van zaken kenbaar gemaakt.

2.  Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gegeven adviezen en ter beschikking gestelde gegevens.

3.  Opdrachtgever is verplicht zelf een onderzoek in te stellen naar de geschiktheid van de te leveren goederen voor het beoogde doel.

ARTIKEL 18 GESCHILLEN

1. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en verrichte diensten zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde burgerlijke rechter van arrondissement van woon- of vestigingsplaats van de opdrachtnemer, tenzij opdrachtgever hiertegen bezwaar aantekent.

ARTIKEL 19 SLOTBEPALINGEN

1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, gedane aanbiedingen en offertes en leveringen is uitsluitend van toepassing het Nederlandse recht met uitzondering van de eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke goederen.

DEPONERING

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg.

Specialist in kisten, koffers en interieurs